Oferta

czynności rewizji finansowej

zastrzeżone dla biegłych rewidentów usługi, takie jak: badania ustawowe i dobrowolne rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych (popularnie zwane audytem), przeprowadzane według krajowych standardów badania bądź innych standardów, przeglądy sprawozdań finansowych, inne usługi atestacyjne, mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, aspekty zachowań lub postaw podmiotów gospodarczych

usługi doradztwa

wymagające posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw (np. wdrażanie MSR/MSSF, doradztwo w zakresie procedur księgowych, ich optymalizacji, opracowywanie polityk rachunkowości, doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej, sporządzanie opinii księgowych dotyczących poszczególnych zdarzeń gospodarczych)

usługi pokrewne

przeprowadzanie określonych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawiane w raporcie z wykonania usługi (np. specyficzne procedury dotyczące potwierdzania stanu faktycznego prowadzonych inwestycji, poniesienia wydatków itp.); do tej grupy usług należy również usługa kompilacji informacji finansowych (np. sporządzenie sprawozdań finansowych, poszczególnych ich elementów, pakietów konsolidacyjnych i sprawozdawczych, konsolidacja sprawozdań finansowych)

wykonywanie ekspertyz

lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych (np. analizy finansowe na potrzeby zarządów, rad nadzorczych, finansowe due dilligence, modele finansowe DCF)

inne usługi atestacyjne

niezastrzeżone dla biegłych rewidentów (np. audyty projektów finansowanych ze środków unijnych/dotacji, potwierdzenie wskaźników finansowych dla banków i innych instytucji finansujących)

świadczenie innych usług zastrzeżonych

w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów (np. z przepisów kodeksu spółek handlowych)

działalność szkoleniowa

w zakresie rachunkowości (zarówno krajowych zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), rewizji finansowej i podatków

doradztwo podatkowe

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Doświadczenie branżowe

  • energetyka
  • przemysł wydobywczy
  • hutnictwo
  • branża samochodowa
  • transport
  • branża recyklingowa
  • sektor produkcyjny
  • sektor usług

o firmie

Audyt Doradztwo Finanse Mirosław Mitrenga („ADF Mirosław Mitrenga”) świadczy profesjonalne usługi biegłego rewidenta. Właściciel firmy posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 2009 roku, jest również członkiem Association of Chartered Certified Accountants od 2010 roku (ACCA). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży audytorskiej zdobyte w firmach międzynarodowych, jak również praktyczne doświadczenie w rachunkowości, podatkach i zarządzaniu finansami zdobyte na wysokich stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Nr ewidencyjny w rejestrze biegłych rewidentów: 11723

Nr wpisu na listę firm audytorskich: 4243